What's Up Doc.

Privacybeleid

1. DEFINITIES

 

1.1. Persoonsgegevens (of Gegevens) : Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "Betrokkene" genoemd). Een "identificeerbare natuurlijke persoon" is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, Locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

1.2 Club: "Privilege" club gemaakt door New What's Up Doc, gereserveerd voor gezondheidsprofessionals (artsen, tandartsen, apothekers en dierenartsen).

1.3 Clublid: Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (arts, tandarts, dierenarts of apotheker) die geregistreerd staat bij de Club (rechtstreeks wanneer hij/zij lid wordt als klant van RG FINANCES of door zich te registreren op de What's up Doc website).

1.4. Voordelen: Voordelen (kortingen, financiële voordelen, promoties, etc.) toegekend door What's up Doc Partners en toegekend aan het Clublid. 1.5. Site: De website https://www.whatsupdoc.be waarop het Clublid zich registreert. 1.6. Partner: Bedrijf aangesteld door https://www.whatsupdoc.be om Voordelen aan te bieden.

1.7 Internetgebruiker: De natuurlijke persoon die de websites/pagina's van https://www.whatsupdoc.be bezoekt. De Internetgebruiker kan een Club-Lid of een Partner zijn.

1.8. Privacybeleid: Dit beleid heeft betrekking op de bescherming van Persoonsgegevens.

1.9. Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander orgaan die het doel van en de middelen voor de Verwerking vaststelt, in dit geval het bedrijf NEW WHAT'S UP DOC SCRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4053 EMBURG, Voie de l'Ardenne 173 (BCE 534.780.992).

1.10. Verwerking: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd door middel van geautomatiseerde processen, met betrekking tot Persoonsgegevens of verzamelingen van Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, mededelen door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, beperken, wissen of vernietigen.

 

2. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

2.1 What's Up Doc is voornemens te voldoen aan VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna RGPD).

 

2.2 What's Up Doc kan, wanneer zij Gegevens namens zichzelf verwerkt, worden gekwalificeerd als een Data Controller in de zin van de RGPD.

 

2.3 What's Up Doc geeft de gegevens van Clubleden door aan haar Partners. In dit geval blijven de Partners verantwoordelijk voor de verwerking die vervolgens door hen wordt uitgevoerd.

 

3. GEGEVENSVERWERKING DOOR WHAT'S UP DOC ALS GEGEVENSBEHEERDER

 

3.1. Gegevens clublid

 

3.1.1. Welke gegevens worden verzameld?

 

What's Up Doc verzamelt de persoonlijke identificatiegegevens van Clubleden wanneer zij zich registreren, namelijk :

- Naam ;

- Voornaam ;

- E-mailadres

- Postadres;

- Telefoonnummer ;

- Geboortedatum (niet verplicht) ;

 

What's Up Doc bevat ook gegevens met betrekking tot professionele activiteit, zoals het INAMI-nummer en de specialisatie van de gezondheidswerker.

 

Tijdens de registratie en betaling kan What's Up Doc worden gevraagd om bankgegevens te verwerken.

 

Als het Clublid een bedrijf heeft, wordt hem/haar gevraagd de coördinaten van het bedrijf op te geven.

 

Tot slot worden Clubleden uitgenodigd om een wachtwoord aan te maken.

 

3.1.2. Wanneer en hoe worden de gegevens verzameld?

 

Gegevens worden verzameld door What's Up Doc tijdens :

- registratie van het Clublid op de Site en in de Club;

- Een verzoek om informatie van een clublid ;

- Een brochure aangevraagd door het clublid;

- Verzoek om een offerte door het clublid.

 

De gegevens worden rechtstreeks verzameld door What's Up Doc.

 

3.1.3. Waarom worden gegevens verzameld? Wat zijn de doeleinden van de verwerking?

 

i) Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract

 

Deze identificatiegegevens zijn noodzakelijk voor What's Up Doc om de inschrijvingen en aanvragen van Clubleden te beheren. Persoonlijke identificatiegegevens (bijv. naam, voornaam, adres, e-mail, enz.) zijn daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten tussen What's Up Doc en het betreffende clublid.

 

ii) Wettelijke verplichting

 

De gegevens kunnen ook worden gebruikt door What's Up Doc om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen op het gebied van boekhouding.

 

iii) Toestemming

 

Tot slot zijn Persoonlijke Identificatiegegevens noodzakelijk om What's Up Doc in staat te stellen deze over te dragen aan haar Partners.

 

In dit geval is de overdracht van gegevens gebaseerd op de toestemming van het betreffende Clublid.

 

What's Up Doc geeft geen bankgegevens door aan Partners.

 

3.1.4. Hoe lang worden de gegevens bewaard door What's Up Doc?

 

What's Up Doc bewaart de Persoonlijke Identificatiegegevens zolang het Clublid is geregistreerd in de Club en het inschrijfgeld betaalt.

 

Voor boekhoudkundige doeleinden kan What's Up Doc gegevens 7 jaar bewaren om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

3.2. Partnergegevens

 

3.2.1. Welke gegevens worden verzameld?

 

De partnergegevens die door What's Up Doc worden verzameld, zijn de contactgegevens van een fysiek contactpersoon.

 

3.2.2. Wanneer en hoe worden de gegevens verzameld?

 

Gegevens worden verzameld door What's Up Doc wanneer er een contract is gesloten tussen What's Up Doc en de partner.

 

Het kan ook worden verzameld via het contactformulier op de website.

 

3.2.3. Waarom worden gegevens verzameld? Wat is het doel van de verwerking?

 

Het verzamelen van de contactgegevens van de Partner is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen What's Up Doc en de Partner.

 

De gegevens van de Partner worden beschikbaar gesteld aan Clubleden.

 

3.2.4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 

De contactgegevens van de Partner worden bewaard en beschikbaar gesteld aan het Clublid voor de duur van het contract tussen de Partner en What's Up Doc.

 

3.3. Gegevens internetgebruikers

 

Internetgebruikersgegevens zijn elektronische identificatiegegevens. Ze worden verzameld met behulp van cookies. Het cookiebeleid is hier beschikbaar.

 

Deze Elektronische Identificatiegegevens worden verzameld op basis van toestemming van de internetgebruiker (niet-essentiële cookies) of op basis van het rechtmatige belang van de internetgebruiker (essentiële cookies).

 

4. HOE ZIJN DE GEGEVENS BEVEILIGD?

 

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot de risico's, waaronder, indien nodig :

- Middelen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te garanderen;

- Middelen om de beschikbaarheid van en toegang tot Persoonsgegevens te herstellen binnen een passend tijdsbestek in geval van een fysiek of technisch incident;

- Beperkte houdbaarheid;

- Toegang tot het informatiesysteem is beperkt tot bevoegd personeel dat verantwoordelijk is voor de bescherming van Persoonsgegevens.

 

Details over deze veiligheidsmaatregelen zijn op verzoek verkrijgbaar.

 

5. OVERDRACHT VAN DOOR WHAT'S UP DOC VERZAMELDE GEGEVENS AAN PARTNERS

 

What's Up Doc geeft persoonlijke identificatiegegevens door aan haar partners. Deze verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokken persoon.

 

Deze overdracht is nodig om Partners in staat te stellen aanbiedingen te doen en voordelen toe te kennen aan het Clublid.

In deze context worden de Partners gekwalificeerd als Gegevensverwerkers. What's Up Doc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gegevens nadat deze zijn overgedragen.

 

Clubleden worden uitgenodigd om het privacybeleid van de verschillende partners te raadplegen.

 

What's Up Doc wil benadrukken dat, hoewel What's Up Doc niet verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens door partners, het zijn partners met zorg heeft uitgekozen. Daarom heeft What's Up Doc zich ervan vergewist dat de Algemene Verordening inzake de bescherming van gegevens van partners wordt nageleefd alvorens een beroep op hen te doen.

 

What's Up Doc kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de reglementen door de partners.

 

6. DOWNLOADEN VAN GEGEVENS DOOR CLUBLEDEN (ADVERTENTIES - HUURKOOP)

 

Het Clublid dat Persoonlijke Gegevens naar de site uploadt in het kader van rubrieksadvertenties of verhuur/verkoop van onroerend goed blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

 

What's Up Doc kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven of overtreden van de RGPD door een clublid bij het maken van een advertentie.

 

7. NEWSLETTERS

 

What's Up Doc kan nieuwsbrieven naar Clubleden sturen.

 

In dit geval is de verwerking gebaseerd op de toestemming van het Clublid.

 

Clubleden kunnen zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

 

8. WELKE RECHTEN HEBBEN CLUBLEDEN EN PARTNERS?

 

Afhankelijk van het type verwerking van de Persoonlijke Gegevens kan het Clublid of de Partner verschillende van de volgende rechten doen gelden:

 

A. Recht op informatie

 

Elke Persoon op wie deze Persoonsgegevens betrekking hebben, heeft recht op informatie over de verzamelde Gegevens. Het is in het bijzonder door middel van dit Privacybeleid dat de Verantwoordelijke deze informatie wenst te verstrekken.

 

Een Betrokkene die meer informatie wenst over de verzamelde Persoonsgegevens kan dit verzoek in de volgende gevallen worden geweigerd:

a. De betrokkene beschikt al over deze informatie;

b. Als het verzoek onevenredige of onmogelijke inspanningen vereist;

c. Als het verstrekken van deze informatie het doel van de verwerking ernstig in gevaar zou kunnen brengen.

 

B. Recht op toegang

Alle betrokkenen hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens.

Om dit te doen, moet de betrokkene een verzoek indienen bij de relevante afdeling van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat deze gedetailleerde informatie kan verstrekken over de precieze gegevens die hij of zij over hem of haar bewaart, onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van anderen die niet mogen worden aangetast.

 

Binnen één maand nadat de betrokkene het verzoek heeft ingediend, moet er een antwoord worden gegeven. Deze termijn kan echter met een maand worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. In het laatste geval wordt de Betrokkene binnen een maand na zijn/haar verzoek om toegang geïnformeerd.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft het recht om betaling te vragen van "redelijke kosten" op basis van de administratieve kosten voor het produceren van deze documenten als het verzoek buitensporig vaak wordt gedaan, ongegrond is of duidelijk bedoeld is om misbruik te maken van dit recht op toegang.

 

C. Recht op correctie

Alle Betrokkenen hebben het recht om van de Verantwoordelijke zo snel mogelijk de rectificatie te verkrijgen van onjuiste Persoonsgegevens die op hen betrekking hebben.

 

De Betrokkene kan ook verzoeken om onvolledige Gegevens aan te vullen, in het bijzonder door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.

 

D. Recht op wissen

De Betrokkene heeft het recht om zijn/haar Gegevens te laten wissen zodra een van de volgende redenen zich voordoet:

 

- De Gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt door de Gegevensverwerker;

- De betrokkene wil zijn/haar toestemming intrekken en er is geen andere rechtsgrondslag voor deze verwerking;

- De Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking die noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke of van een derde;

- De betrokkene heeft het recht hiertegen bezwaar te maken;

- De gegevens zijn onwettig verwerkt;

- De Gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de Verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;

 

In het geval van een dergelijk verzoek zal de Gegevensverwerker redelijke stappen ondernemen om de Gegevens binnen een maand na het verzoek te wissen.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.

 

Als de verantwoordelijke voor de verwerking dit verzoek niet wil inwilligen, geeft hij de redenen voor zijn weigering.

 

Het recht op wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking van dergelijke gegevens noodzakelijk is:

 

- de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie ;

- om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist en die is vastgelegd in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

- de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;

- voor archiverings- of statistische doeleinden zoals bepaald in artikel 89 van de RGPD.

 

E. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 

- de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist door de Betrokkene, gedurende een periode die de Verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren;

- de verwerking onwettig is en de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen ervan en in plaats daarvan eist dat het gebruik ervan wordt beperkt;

- de Verantwoordelijke heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar het is nog steeds noodzakelijk voor de Betrokkene om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

- de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van zijn of haar recht om bezwaar te maken, tijdens de verificatie of de door de verantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde legitieme gronden prevaleren boven die van de betrokkene.

 

Dit verzoek tot beperking houdt in dat Persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen mogen worden verwerkt met toestemming van de Betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om zwaarwegende redenen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.

 

F. Recht op overdraagbaarheid

Wanneer de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene is gebaseerd op toestemming van de Betrokkene of op een contract, en deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en op voorwaarde dat de Gegevens niet anoniem zijn gemaakt, kan de Betrokkene verzoeken om deze Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

 

De Betrokkene kan deze Gegevens overdragen aan een andere gegevensbeheerder, zonder dat de Gegevensbeheerder dit kan verhinderen.

 

G. Recht op bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens op grond van het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van profilering op grond van dergelijke belangen.

 

De Betrokkene kan ook bezwaar maken tegen Gegevensverwerking die is gebaseerd op zijn/haar toestemming of op een contract, op voorwaarde dat de Gegevens zijn verzameld voor wervingsdoeleinden of voor archiverings- en statistische doeleinden.

 

De Gegevensverwerker zal dergelijke Gegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

H. Hoe kan ik mijn rechten laten gelden?

Verzoeken om informatie kunnen intern worden verzonden naar info@whatsupdoc.be of via het contactformulier.

 

Als u niet tevreden bent met het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven, kunt u altijd een van de bovenstaande rechten uitoefenen of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Je kunt als volgt contact met haar opnemen:

 

o Per telefoon: (+32) (0)2 274 48 00; o E-mail: contact@apd-gba.be ;

o Online contactformulier: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte ;

o Per post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Pressestraat 35, 1000 Brussel, België;

o Fax: (+32) (0)2 274 48 35.

 

Laatste wijzigingen : Juli 2023.

Hallo,

Onze toewijding aan transparantie en de bescherming van uw persoonlijke gegevens vormt de kern van onze manier van zakendoen. Daarom hebben we onze algemene voorwaarden bijgewerkt. We nodigen je uit om onze algemene voorwaarden te lezen voordat je gebruik blijft maken van onze diensten.