What's Up Doc.

Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om het gebruik van de site "whatsupdoc.be" te regelen voor professionals uit de gezondheidszorg die lid worden van de bevoorrechte club "What's Up Doc".

Artikel 1. WETTELIJKE AANMELDING :

Nieuwe What's Up Doc SCRL

Ardennenlaan 173

4053 Straatsburg

België

BTW: 534.780.992 (RPM LIEGE)

Website: http://www.whatsupdoc.be
E-mail: info@whatsupdoc.be

Artikel 2. DEFINITIES

2.1. Club: "Privilege"-club gemaakt door New What's Up Doc, gereserveerd voor professionals in de gezondheidszorg (artsen, tandartsen, apothekers en dierenartsen).

2.2 Clublid: Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (arts, tandarts, dierenarts of apotheker) die geregistreerd staat bij de Club (rechtstreeks wanneer hij/zij lid wordt als klant van RG FINANCES of door zich te registreren op de What's up Doc website).

2.3. Voordelen: Voordelen (kortingen, financiële voordelen, promoties, etc.) toegekend door What's up Doc Partners en toegekend aan het Clublid. 2.4. Site: De website http://www.whatsupdoc.be waarop het Clublid zich registreert. 2.5. Partner: Bedrijf aangesteld door http://www.whatsupdoc.be om Voordelen aan te bieden.

Artikel 3. ALGEMEEN :

3.1. Clubleden die in de Club zijn geregistreerd, krijgen voordelen van de Partners. Ze kunnen ook worden uitgenodigd voor evenementen en bestellingen plaatsen voor medische apparatuur.

3.2. Om te kunnen profiteren van de voordelen van de Club, moet het Clublid zich eerst registreren op de Site en een account aanmaken.

3.3. Om een account te openen en lid te worden van de Club, moet het Clublid eerst deze Algemene Gebruiksvoorwaarden accepteren (hierna te noemen de "Voorwaarden", "Algemene Gebruiksvoorwaarden" of "AV").

3.4 Wij raden u aan een kopie van deze Voorwaarden af te drukken of lokaal op te slaan.

Artikel 4. VOORWAARDEN OM LID TE WORDEN VAN DE CLUB OP DE WEBSITE

4.1. Clubleden moeten een specifieke registratieprocedure volgen om een lidmaatschapskaart te krijgen.

4.2. De toekenning van Voordelen is onderworpen aan de overdracht van de persoonlijke gegevens van het Clublid aan de Partners (zie privacybeleid hier).

4.3. Registratie is onderhevig aan betaling van een contributie door het clublid.

4.4. Het Clublid stemt ermee in zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van de Site en de Club. Hij/zij erkent ook dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen voordat hij/zij lid werd van de Club en een account aanmaakte op de Site.

4.5. What's Up Doc behoudt zich het recht voor om de registratie van een Clublid dat de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Club of de Site overtreedt, probeert te overtreden of heeft geprobeerd te overtreden of enige andere verplichting die op hem rust op grond van de wet, tijdelijk of permanent op te schorten.

4.6. Om te kunnen profiteren van de voordelen van de Club, erkent het Lid :

- meerderjarig zijn;

- Persoonlijk en uit eigen naam registreren;

- Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zijn, d.w.z. een arts, apotheker, tandarts of dierenarts;

- Voldoen aan alle toepasselijke regels, in het bijzonder die van het land waar ze wonen, die de Clubleden geacht worden te kennen;

- Accepteer en houd je aan de Sitevoorwaarden en het Privacybeleid en controleer deze regelmatig op updates.

4.7. Een persoon die niet aan een van de vereiste voorwaarden voldoet, heeft niet het recht om gebruik te maken van de diensten die door de Club worden aangeboden.

4.8. What's Up Doc-diensten zijn beschikbaar voor een lid in België.

Artikel 5. SOORTEN INSCHRIJVINGEN

5.1. Het clublid moet een abonnement nemen bij What's Up Doc.

5.2. Het abonnement kan een "standaard" abonnement zijn. Dit omvat :

- What's Up Doc lidmaatschapskaart

- Toegang tot partneraanbiedingen ;

- Toegang tot advertenties tussen collega's;

- Uitnodiging voor evenementen ;

- Toegang tot gegroepeerde orders.

5.3. Het abonnement kan een premium abonnement zijn. In dat geval omvat het :

- What's Up Doc lidmaatschapskaart ;

- Toegang tot partneraanbiedingen ;

- Toegang tot advertenties tussen collega's;

- VIP-uitnodigingen voor evenementen;

- Gratis levering bij bulkbestellingen;

- Mogelijkheid om de praktijk te koop/huren te vermelden in de What's Up Doc nieuwsbrief;

- Toegang tot de selectie "Resto & Hotel";

- Mogelijkheid om je tweede huis te verhuren aan collega's;

- Toegang tot premiumwedstrijden ;

- Toegang tot de congresagenda ;

- Welkom doos.

Artikel 6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 What's Up Doc biedt het clublid de mogelijkheid om het lidmaatschapsgeld te betalen op het moment van registratie via de Hipay server (www.hipay.com), die door What's Up Doc wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de bankgegevens van het clublid worden versleuteld en vervolgens veilig worden verzonden.

6.2. Betaling kan gebeuren 1) ofwel door het vermelden van het type betaalkaart (Visa, Mastercard), het nummer van de betaalkaart, de vervaldatum en een eventueel visueel cryptogram door expliciet de opdracht te geven de rekening van de betaalkaarthouder te debiteren 2) ofwel via homebanking (ING Home'Pay, KBC Online en CBC Online) 3) ofwel via Bancontact/Mistercash en Maestro.

6.3. In geval van betaling met een creditcard wordt het bedrag gereserveerd/geblokkeerd op de rekening van het Clublid in afwachting van ofwel overdracht naar de rekening van de handelaar (What's Up Doc) in een tweede fase of vrijgave wanneer de autorisatie wordt geannuleerd.

6.4. Als het Clublid vragen heeft over de betalingsvoorwaarden, kan hij of zij een e-mail sturen naar info@whatsupdoc.be.

Artikel 7. WAARDERING

7.1. Clubleden hebben het recht om binnen 14 werkdagen hun lidmaatschap op te zeggen, zonder enige compensatie, door een e-mail te sturen naar info@whatsupdoc.be.

Artikel 8. DUUR

8.1. Behalve in geval van overmacht, schrijven Clubleden zich in voor een onherroepelijke periode van 12 maanden.

8.2. Onverminderd artikel 7.1 kan het Clublid zijn lidmaatschap tussentijds beëindigen door een aangetekende brief te sturen naar What's Up Doc met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In dit geval is het Clublid een opzegvergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de jaarlijkse lidmaatschapskosten.

8.3. Bij gebreke van opzegging door één van de partijen één maand voor het einde van de abonnementsperiode, wordt het abonnement verlengd voor dezelfde duur onder dezelfde voorwaarden. Artikel 8.2 is ook van toepassing in geval van verlenging.

Artikel 9. BEPERKINGEN

9.1. Het Clublid verbindt zich ertoe uitsluitend lid te worden van de Club voor de doeleinden die worden uiteengezet in de Algemene Voorwaarden en in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de Site. Hij/zij stemt ermee in zich te houden aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten en het verkrijgen van de Voordelen.

9.2. Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving is het het Clublid niet toegestaan om:

- de Site of Clubvoordelen te gebruiken op een manier of op een apparaat die illegaal, onwettig, frauduleus of schadelijk is;

- Ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot de accounts van andere Clubleden of tot de computerapparatuur of -structuur van What's Up Doc met als doel, inclusief maar niet beperkt tot, het verzenden van virussen, spyware, malware of enige andere code van destructieve, schadelijke of verstorende aard;

- de Site en de Club niet gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten;

- de Site en de Club niet gebruiken om ongevraagde e-mailreclame of spam te genereren;

- de Site of de Club niet te gebruiken om zich voor te doen als een persoon of entiteit of om hun connectie met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen.

9.3. Met uitzondering van wat expliciet wordt vermeld in de Algemene Voorwaarden, wordt geen enkele licentie of recht van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, verleend aan het Lid van het

Club met betrekking tot de Site of een deel daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om de broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot deze Site in bezit te krijgen.

Artikel 10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1. De Site, met inbegrip van de teksten, structuur, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en alle andere mogelijke elementen op de Site, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van What's Up Doc, haar eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, rechten met betrekking tot databanken en merkrechten.

10.2. Andere product- of bedrijfsnamen die op de Site worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar of van What's Up Doc is het het clublid verboden om de informatie, software, producten of diensten die van deze sites zijn verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, communiceren, vertalen, uitzenden, reproduceren, publiceren, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen. Het is ook verboden om werken te creëren die zijn afgeleid van bovengenoemde elementen.

10.3 Door inhoud te uploaden naar de Site (met name voor rubrieksadvertenties) verklaren de Clubleden dat zij de intellectuele eigendomsrechten hiervan bezitten en dat zij de belangen van derden niet schaden.

Artikel 11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Beperking van aansprakelijkheid voor de inhoud van Clubleden

11.1.1. In overeenstemming met artikel XII.19 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht kan What's Up Doc niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van Clubleden. What's Up Doc speelt geen actieve rol, neemt geen initiatief en biedt geen extra hulp bij de presentatie of het gebruik van de inhoud van Clubleden.

11.1.2 What's Up Doc neemt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting op zich om toezicht te houden op de inhoud van Clubleden die ongepast is of inbreuk maakt of kan maken op de rechten van een derde partij, of die is geüpload in strijd met deze overeenkomst of enige toepasselijke wetgeving. Hoewel What's Up Doc geen wettelijke verplichting heeft om de inhoud van Clubleden die beschikbaar wordt gesteld op de Site te controleren, behoudt het zich het recht voor om ongepaste inhoud te verwijderen in overeenstemming met Artikel 13.

11.2. Beperking van aansprakelijkheid voor de inhoud van de Partners

11.2.1. What's Up Doc neemt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting op zich om toezicht te houden op de inhoud van de Partner die ongepast is, inbreuk maakt of kan maken op de rechten van een derde partij, of is geüpload in strijd met deze overeenkomst of enige toepasselijke wet. Hoewel What's Up Doc geen wettelijke verplichting heeft om toezicht te houden op gebruikersinhoud die op de site beschikbaar wordt gesteld, behoudt het bedrijf zich het recht voor om ongepaste inhoud te verwijderen in overeenstemming met artikel 13.

11.2.2 Bovendien is What's Up Doc in geen geval aansprakelijk voor het niet naleven door de Partner van het aanbod (en dus de voordelen) dat aan het Clublid is opgedragen.

11.3. Beperking van aansprakelijkheid voor gebruik van de Club door het Lid

11.3.1. Het Lid geeft uitdrukkelijk toe de Site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. In geen geval kan What's Up Doc aansprakelijk worden gesteld voor het volgende

een fout van een Lid van de Club, ook als deze fout optreedt in het kader van het gebruik van de Site door het Lid.

11.3.2 What's Up Doc kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van het account van het Clublid door een derde partij. Het is de verantwoordelijkheid van het Clublid om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat zijn of haar account niet frauduleus wordt gebruikt.

11.4. Beperking van aansprakelijkheid voor toegang tot de Site

11.4.1. What's Up Doc verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de toegang, de raadpleging en het gebruik van de Site te verzekeren volgens de regels van het internetgebruik. Toegang tot de Site en de Club is mogelijk vierentwintig (24) uur op vierentwintig (24), zeven (7) dagen op zeven (7) behalve in geval van overmacht of een externe gebeurtenis van What's Up Doc en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de Site en/of de Club en apparatuur, die kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving aan het Clublid.

11.4.2. Om te kunnen profiteren van alle voordelen van de Site en/of de Club, hebben apparaten zoals mobiele apparaten een WIFI of Internet (mobiele) verbinding nodig. Toegang tot een dergelijke WIFI of Internet (mobiele) verbinding is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Clublid. Leden moeten ervoor zorgen dat de browser op hun (mobiele) apparaat voldoet aan de minimale configuratievereisten. Als hun browser niet aan deze minimumvereisten voldoet, kan What's Up Doc niet garanderen dat de site of alle onderdelen ervan correct functioneren.

11.4.3 Derhalve kan What's Up Doc niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

- Tijdelijke onderbrekingen voor het bijwerken van bepaalde bestanden ;

- Operationele problemen of tijdelijke onderbreking van de site buiten de controle van What's Up Doc, met name in het geval van onderbreking van elektriciteits- of telecommunicatiediensten;

- Tijdelijke onderbrekingen van de Site die nodig zijn voor de ontwikkeling of het onderhoud ervan;

- Uitval of storing van het internetnetwerk voor het verzenden van berichten.

11.4.4. Het Clublid verklaart dat hij/zij de kenmerken en beperkingen van het internet accepteert en in het bijzonder erkent :

- zich bewust zijn van de aard van het internet, in het bijzonder de technische prestaties en responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van Informatie;

- dat het doorgeven van toegangscodes of, meer in het algemeen, van informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd, op eigen verantwoordelijkheid gebeurt;

- dat het hun verantwoordelijkheid is om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de technische kenmerken van hun computer hen in staat stellen om de Informatie op de Site te raadplegen;

- dat het hun verantwoordelijkheid is om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op de Site circuleren.

11.5 Algemene informatie

11.5.1 What's Up Doc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die niet het gevolg is van haar opzet of grove schuld.

11.5.2 What's Up Doc kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

- alle directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens, etc., die kan voortvloeien uit het gebruik van de Site en het lidmaatschap van de Club, of juist uit de onmogelijkheid om de Site te gebruiken,

- de inhoud van advertenties en andere externe links of bronnen waartoe het Clublid toegang heeft vanaf de Site.

Artikel 12. HYPERLIENS

12.1. Webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van de Site en meer in het bijzonder webruimten waarnaar Clubleden kunnen worden verwezen via hyperlinks op pagina's van de Site blijven uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze webruimten.

12.2 What's Up Doc kan geen permanente controle uitoefenen over deze webruimten, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan. De invoeging van deze links impliceert geen goedkeuring door What's Up Doc van de elementen op de site.

12.3 What's Up Doc wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af voor het materiaal en de gegevens van welke aard dan ook die zijn opgenomen of verspreid op de webruimtes waarnaar wordt verwezen en voor de verwerking van persoonsgegevens die daar plaatsvindt.

Artikel 13. SCHORSING - SCHRAPPING VAN ACCOUNT

13.1. Van elke persoon die de Algemene Voorwaarden overtreedt of probeert te overtreden, kan het account zonder kennisgeving worden opgeschort, beperkt of verwijderd. Evenzo kan What's Up Doc naar eigen goeddunken controleren of de verstrekte informatie juist is en om een identiteits- of adresbewijs vragen. Elke inbreuk, of het nu gaat om persoonlijke informatie die als vals is verstrekt, of om het destabiliseren van het systeem (zoals hacken, fraude en in het bijzonder, maar op niet-limitatieve wijze, het verduisteren van accounts, enz. De gebruiker kan ook strafrechtelijk worden vervolgd. Elk misbruik van een "Club Member" account, hetzij ten nadele van een derde partij, hetzij ten nadele van het Bedrijf, zal resulteren in de blokkering of verwijdering van de in overtreding zijnde account en de overdracht van de overtreding aan de bevoegde autoriteiten.

13.2 In geval van bewezen verboden gebruik van meerdere accounts door één gebruiker, piraterij van één of meer andere accounts of verboden transacties met betrekking tot accounts, worden alle betrokken accounts door het betreffende Clublid gesloten.

13.3. Als What's Up Doc meerdere klachten ontvangt van andere gebruikers over het gedrag van het clublid (beledigingen, misleidende reclame, enz.) kan het een waarschuwing sturen naar het betreffende clublid om hem/haar eraan te herinneren dat hij/zij zich dient te gedragen als een goede huisvader. Als het clublid geen gehoor geeft aan deze waarschuwing en in het geval van een verdere klacht of als What's Up Doc op een andere manier constateert dat het clublid opnieuw ongepast gedrag vertoont, kan het account van het clublid zonder verdere kennisgeving worden opgeschort, beperkt of verwijderd.

13.4. Hoewel What's Up Doc geen wettelijke verplichting heeft om toezicht te houden op de inhoud van Clubleden/Partners die beschikbaar worden gesteld op de site, behoudt What's Up Doc zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van Clubleden/Partners te verwijderen, te bewerken en/of te blokkeren en om de toegang tot de inhoud van Clubleden/Partners onmiddellijk te beperken of te beperken, om welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid, indien What's Up Doc naar eigen goeddunken redenen heeft om aan te nemen dat dergelijke inhoud de rechten van derden schendt of kan schenden, is verstrekt in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke wetgeving, of anderszins onaanvaardbaar is voor What's Up Doc.

13.5. Elk Clublid kan op elk moment vragen om uit de Club verwijderd te worden, mits voldaan wordt aan de voorwaarden in Artikel 8, en om zijn account op de Site te verwijderen.

13.6. Het clublid of enige andere derde partij kan geen schadevergoeding eisen van What's Up Doc als gevolg van de weigering, opschorting of tijdelijke of definitieve onderbreking van alle of een deel van de voordelen van de Club of de toegang tot de Site.

Artikel 14. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

14.1 Indien één van de clausules of bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of onuitvoerbaar blijkt te zijn als gevolg van de toepassing van een wet of een regel uitgevaardigd door een jurisdictie, zal de overeenkomst niet als nietig worden beschouwd.

14.2. In dit geval zal het contract worden geïnterpreteerd als een beperking van de toepassing van deze clausule of deze bepaling tot die maatregelen die nodig zijn om het contract geldig en uitvoerbaar te maken, of voor zover de bevoegde rechtbank van mening is dat een dergelijke beperking niet kan worden uitgevoerd, zal dit contract worden geïnterpreteerd en uitgevoerd alsof deze onwettige en niet-afdwingbare clausule nooit in deze algemene voorwaarden had gestaan.

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

15.1 Op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Site en het gebruik ervan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Daartoe zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LUIK bevoegd.

15.2. Het gebruik van de Site is niet toegestaan in landen waar deze bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing zijn.

15.3. Als u het niet eens bent met de inhoud van deze algemene voorwaarden, is het enige verhaalsmogelijkheid het gebruik van de Site stop te zetten.

Laatste wijzigingen : Juli 2023.

Privacybeleid

1. DEFINITIES

 

1.1. Persoonsgegevens (of Gegevens) : Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "Betrokkene" genoemd). Een "identificeerbare natuurlijke persoon" is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, Locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

1.2 Club: "Privilege" club gemaakt door New What's Up Doc, gereserveerd voor gezondheidsprofessionals (artsen, tandartsen, apothekers en dierenartsen).

1.3 Clublid: Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (arts, tandarts, dierenarts of apotheker) die geregistreerd staat bij de Club (rechtstreeks wanneer hij/zij lid wordt als klant van RG FINANCES of door zich te registreren op de What's up Doc website).

1.4. Voordelen: Voordelen (kortingen, financiële voordelen, promoties, etc.) toegekend door What's up Doc Partners en toegekend aan het Clublid. 1.5. Site: De website https://www.whatsupdoc.be waarop het Clublid zich registreert. 1.6. Partner: Bedrijf aangesteld door https://www.whatsupdoc.be om Voordelen aan te bieden.

1.7 Internetgebruiker: De natuurlijke persoon die de websites/pagina's van https://www.whatsupdoc.be bezoekt. De Internetgebruiker kan een Club-Lid of een Partner zijn.

1.8. Privacybeleid: Dit beleid heeft betrekking op de bescherming van Persoonsgegevens.

1.9. Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander orgaan die het doel van en de middelen voor de Verwerking vaststelt, in dit geval het bedrijf NEW WHAT'S UP DOC SCRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4053 EMBURG, Voie de l'Ardenne 173 (BCE 534.780.992).

1.10. Verwerking: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd door middel van geautomatiseerde processen, met betrekking tot Persoonsgegevens of verzamelingen van Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, mededelen door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, beperken, wissen of vernietigen.

 

2. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

2.1 What's Up Doc is voornemens te voldoen aan VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna RGPD).

 

2.2 What's Up Doc kan, wanneer zij Gegevens namens zichzelf verwerkt, worden gekwalificeerd als een Data Controller in de zin van de RGPD.

 

2.3 What's Up Doc geeft de gegevens van Clubleden door aan haar Partners. In dit geval blijven de Partners verantwoordelijk voor de verwerking die vervolgens door hen wordt uitgevoerd.

 

3. GEGEVENSVERWERKING DOOR WHAT'S UP DOC ALS GEGEVENSBEHEERDER

 

3.1. Gegevens clublid

 

3.1.1. Welke gegevens worden verzameld?

 

What's Up Doc verzamelt de persoonlijke identificatiegegevens van Clubleden wanneer zij zich registreren, namelijk :

- Naam ;

- Voornaam ;

- E-mailadres

- Postadres;

- Telefoonnummer ;

- Geboortedatum (niet verplicht) ;

 

What's Up Doc bevat ook gegevens met betrekking tot professionele activiteit, zoals het INAMI-nummer en de specialisatie van de gezondheidswerker.

 

Tijdens de registratie en betaling kan What's Up Doc worden gevraagd om bankgegevens te verwerken.

 

Als het Clublid een bedrijf heeft, wordt hem/haar gevraagd de coördinaten van het bedrijf op te geven.

 

Tot slot worden Clubleden uitgenodigd om een wachtwoord aan te maken.

 

3.1.2. Wanneer en hoe worden de gegevens verzameld?

 

Gegevens worden verzameld door What's Up Doc tijdens :

- registratie van het Clublid op de Site en in de Club;

- Een verzoek om informatie van een clublid ;

- Een brochure aangevraagd door het clublid;

- Verzoek om een offerte door het clublid.

 

De gegevens worden rechtstreeks verzameld door What's Up Doc.

 

3.1.3. Waarom worden gegevens verzameld? Wat zijn de doeleinden van de verwerking?

 

i) Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract

 

Deze identificatiegegevens zijn noodzakelijk voor What's Up Doc om de inschrijvingen en aanvragen van Clubleden te beheren. Persoonlijke identificatiegegevens (bijv. naam, voornaam, adres, e-mail, enz.) zijn daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten tussen What's Up Doc en het betreffende clublid.

 

ii) Wettelijke verplichting

 

De gegevens kunnen ook worden gebruikt door What's Up Doc om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen op het gebied van boekhouding.

 

iii) Toestemming

 

Tot slot zijn Persoonlijke Identificatiegegevens noodzakelijk om What's Up Doc in staat te stellen deze over te dragen aan haar Partners.

 

In dit geval is de overdracht van gegevens gebaseerd op de toestemming van het betreffende Clublid.

 

What's Up Doc geeft geen bankgegevens door aan Partners.

 

3.1.4. Hoe lang worden de gegevens bewaard door What's Up Doc?

 

What's Up Doc bewaart de Persoonlijke Identificatiegegevens zolang het Clublid is geregistreerd in de Club en het inschrijfgeld betaalt.

 

Voor boekhoudkundige doeleinden kan What's Up Doc gegevens 7 jaar bewaren om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

3.2. Partnergegevens

 

3.2.1. Welke gegevens worden verzameld?

 

De partnergegevens die door What's Up Doc worden verzameld, zijn de contactgegevens van een fysiek contactpersoon.

 

3.2.2. Wanneer en hoe worden de gegevens verzameld?

 

Gegevens worden verzameld door What's Up Doc wanneer er een contract is gesloten tussen What's Up Doc en de partner.

 

Het kan ook worden verzameld via het contactformulier op de website.

 

3.2.3. Waarom worden gegevens verzameld? Wat is het doel van de verwerking?

 

Het verzamelen van de contactgegevens van de Partner is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen What's Up Doc en de Partner.

 

De gegevens van de Partner worden beschikbaar gesteld aan Clubleden.

 

3.2.4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 

De contactgegevens van de Partner worden bewaard en beschikbaar gesteld aan het Clublid voor de duur van het contract tussen de Partner en What's Up Doc.

 

3.3. Gegevens internetgebruikers

 

Internetgebruikersgegevens zijn elektronische identificatiegegevens. Ze worden verzameld met behulp van cookies. Het cookiebeleid is hier beschikbaar.

 

Deze Elektronische Identificatiegegevens worden verzameld op basis van toestemming van de internetgebruiker (niet-essentiële cookies) of op basis van het rechtmatige belang van de internetgebruiker (essentiële cookies).

 

4. HOE ZIJN DE GEGEVENS BEVEILIGD?

 

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot de risico's, waaronder, indien nodig :

- Middelen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te garanderen;

- Middelen om de beschikbaarheid van en toegang tot Persoonsgegevens te herstellen binnen een passend tijdsbestek in geval van een fysiek of technisch incident;

- Beperkte houdbaarheid;

- Toegang tot het informatiesysteem is beperkt tot bevoegd personeel dat verantwoordelijk is voor de bescherming van Persoonsgegevens.

 

Details over deze veiligheidsmaatregelen zijn op verzoek verkrijgbaar.

 

5. OVERDRACHT VAN DOOR WHAT'S UP DOC VERZAMELDE GEGEVENS AAN PARTNERS

 

What's Up Doc geeft persoonlijke identificatiegegevens door aan haar partners. Deze verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokken persoon.

 

Deze overdracht is nodig om Partners in staat te stellen aanbiedingen te doen en voordelen toe te kennen aan het Clublid.

In deze context worden de Partners gekwalificeerd als Gegevensverwerkers. What's Up Doc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gegevens nadat deze zijn overgedragen.

 

Clubleden worden uitgenodigd om het privacybeleid van de verschillende partners te raadplegen.

 

What's Up Doc wil benadrukken dat, hoewel What's Up Doc niet verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens door partners, het zijn partners met zorg heeft uitgekozen. Daarom heeft What's Up Doc zich ervan vergewist dat de Algemene Verordening inzake de bescherming van gegevens van partners wordt nageleefd alvorens een beroep op hen te doen.

 

What's Up Doc kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de reglementen door de partners.

 

6. DOWNLOADEN VAN GEGEVENS DOOR CLUBLEDEN (ADVERTENTIES - HUURKOOP)

 

Het Clublid dat Persoonlijke Gegevens naar de site uploadt in het kader van rubrieksadvertenties of verhuur/verkoop van onroerend goed blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

 

What's Up Doc kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven of overtreden van de RGPD door een clublid bij het maken van een advertentie.

 

7. NEWSLETTERS

 

What's Up Doc kan nieuwsbrieven naar Clubleden sturen.

 

In dit geval is de verwerking gebaseerd op de toestemming van het Clublid.

 

Clubleden kunnen zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

 

8. WELKE RECHTEN HEBBEN CLUBLEDEN EN PARTNERS?

 

Afhankelijk van het type verwerking van de Persoonlijke Gegevens kan het Clublid of de Partner verschillende van de volgende rechten doen gelden:

 

A. Recht op informatie

 

Elke Persoon op wie deze Persoonsgegevens betrekking hebben, heeft recht op informatie over de verzamelde Gegevens. Het is in het bijzonder door middel van dit Privacybeleid dat de Verantwoordelijke deze informatie wenst te verstrekken.

 

Een Betrokkene die meer informatie wenst over de verzamelde Persoonsgegevens kan dit verzoek in de volgende gevallen worden geweigerd:

a. De betrokkene beschikt al over deze informatie;

b. Als het verzoek onevenredige of onmogelijke inspanningen vereist;

c. Als het verstrekken van deze informatie het doel van de verwerking ernstig in gevaar zou kunnen brengen.

 

B. Recht op toegang

Alle betrokkenen hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens.

Om dit te doen, moet de betrokkene een verzoek indienen bij de relevante afdeling van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat deze gedetailleerde informatie kan verstrekken over de precieze gegevens die hij of zij over hem of haar bewaart, onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van anderen die niet mogen worden aangetast.

 

Binnen één maand nadat de betrokkene het verzoek heeft ingediend, moet er een antwoord worden gegeven. Deze termijn kan echter met een maand worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. In het laatste geval wordt de Betrokkene binnen een maand na zijn/haar verzoek om toegang geïnformeerd.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft het recht om betaling te vragen van "redelijke kosten" op basis van de administratieve kosten voor het produceren van deze documenten als het verzoek buitensporig vaak wordt gedaan, ongegrond is of duidelijk bedoeld is om misbruik te maken van dit recht op toegang.

 

C. Recht op correctie

Alle Betrokkenen hebben het recht om van de Verantwoordelijke zo snel mogelijk de rectificatie te verkrijgen van onjuiste Persoonsgegevens die op hen betrekking hebben.

 

De Betrokkene kan ook verzoeken om onvolledige Gegevens aan te vullen, in het bijzonder door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.

 

D. Recht op wissen

De Betrokkene heeft het recht om zijn/haar Gegevens te laten wissen zodra een van de volgende redenen zich voordoet:

 

- De Gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt door de Gegevensverwerker;

- De betrokkene wil zijn/haar toestemming intrekken en er is geen andere rechtsgrondslag voor deze verwerking;

- De Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking die noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke of van een derde;

- De betrokkene heeft het recht hiertegen bezwaar te maken;

- De gegevens zijn onwettig verwerkt;

- De Gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de Verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;

 

In het geval van een dergelijk verzoek zal de Gegevensverwerker redelijke stappen ondernemen om de Gegevens binnen een maand na het verzoek te wissen.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.

 

Als de verantwoordelijke voor de verwerking dit verzoek niet wil inwilligen, geeft hij de redenen voor zijn weigering.

 

Het recht op wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking van dergelijke gegevens noodzakelijk is:

 

- de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie ;

- om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist en die is vastgelegd in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

- de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;

- voor archiverings- of statistische doeleinden zoals bepaald in artikel 89 van de RGPD.

 

E. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 

- de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist door de Betrokkene, gedurende een periode die de Verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren;

- de verwerking onwettig is en de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen ervan en in plaats daarvan eist dat het gebruik ervan wordt beperkt;

- de Verantwoordelijke heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar het is nog steeds noodzakelijk voor de Betrokkene om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

- de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van zijn of haar recht om bezwaar te maken, tijdens de verificatie of de door de verantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde legitieme gronden prevaleren boven die van de betrokkene.

 

Dit verzoek tot beperking houdt in dat Persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen mogen worden verwerkt met toestemming van de Betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om zwaarwegende redenen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.

 

F. Recht op overdraagbaarheid

Wanneer de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene is gebaseerd op toestemming van de Betrokkene of op een contract, en deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en op voorwaarde dat de Gegevens niet anoniem zijn gemaakt, kan de Betrokkene verzoeken om deze Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

 

De Betrokkene kan deze Gegevens overdragen aan een andere gegevensbeheerder, zonder dat de Gegevensbeheerder dit kan verhinderen.

 

G. Recht op bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens op grond van het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van profilering op grond van dergelijke belangen.

 

De Betrokkene kan ook bezwaar maken tegen Gegevensverwerking die is gebaseerd op zijn/haar toestemming of op een contract, op voorwaarde dat de Gegevens zijn verzameld voor wervingsdoeleinden of voor archiverings- en statistische doeleinden.

 

De Gegevensverwerker zal dergelijke Gegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

H. Hoe kan ik mijn rechten laten gelden?

Verzoeken om informatie kunnen intern worden verzonden naar info@whatsupdoc.be of via het contactformulier.

 

Als u niet tevreden bent met het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven, kunt u altijd een van de bovenstaande rechten uitoefenen of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Je kunt als volgt contact met haar opnemen:

 

o Per telefoon: (+32) (0)2 274 48 00; o E-mail: contact@apd-gba.be ;

o Online contactformulier: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte ;

o Per post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Pressestraat 35, 1000 Brussel, België;

o Fax: (+32) (0)2 274 48 35.

 

Laatste wijzigingen : Juli 2023.

Hallo,

Onze toewijding aan transparantie en de bescherming van uw persoonlijke gegevens vormt de kern van onze manier van zakendoen. Daarom hebben we onze algemene voorwaarden bijgewerkt. We nodigen je uit om onze algemene voorwaarden te lezen voordat je gebruik blijft maken van onze diensten.