Privacy

PRIVACY BELEID

PRIVACY BELEID

 1. Dit privacybeleid ("Privacybeleid") regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website (de "Website") en aanverwante diensten (algemeen aangeduid als de "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door New What's Up Doc scrl, als verantwoordelijke voor de verwerking, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Voie de l'Ardenne 173, 4053 Embourg ("wij"), ingeschreven bij de ECB onder nummer 0534.780.992, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door onze website en/of Diensten te gebruiken, verklaart u dat u dit Privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er zonder voorbehoud mee instemt. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld. 
 3. Cookies" of andere soortgelijke technologie kan worden gebruikt als onderdeel van de website of diensten. Cookies zijn tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden geplaatst en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid.
 4. Dit privacybeleid is bijgewerkt op 06/06/2018.

   

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

 1. Wanneer u de Website en/of de Diensten gebruikt, verwerken wij persoonsgegevens over u:
  • Wanneer te gebruiken? Gebruik van diensten, gebruik van de website
  • Wat? Identificatiegegevens
  • Waarom? Verwerking van de aanvraag
  • Rechtsgrondslag ? Gewettigd belang
  • Wanneer kunt u contact met ons opnemen? Neem contact met ons op, vraag een offerte aan, schrijf u in voor de nieuwsbrief, vraag brochures of informatie aan
  • Wat? Identificatiegegevens
  • Waarom (doel)? Toezending van bijbehorende informatie en aanvullingen
  • Rechtsgrondslag ? Machtiging
 2. In principe verkrijgen wij de hierboven vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van u. In aanvulling op het bovenstaande kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken:
  • Om u gepersonaliseerde en efficiënte informatie te verstrekken over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of sociale media.
  • Uw persoonsgegevens te verwerken om u de juiste service te kunnen bieden.
  • Voor direct marketing doeleinden, om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere aankondigingen van ons of onze geselecteerde partners. Wij zullen uw toestemming vragen om dit te doen.
  • Om statistische analyses uit te voeren ter verbetering van onze website en/of Diensten, of voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
  • Om aan de politie of gerechtelijke autoriteiten te verstrekken als bewijs van mogelijke misdrijven, of indien er een redelijk vermoeden bestaat van een illegale daad of misdrijf gepleegd via uw registratie of gebruik van de Website of Diensten.
    

DELEN WIJ UW GEGEVENS?

 • Wij kunnen een beroep doen op externe contractanten om u een zo functioneel mogelijke website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat onderaannemers uw persoonsgegevens alleen in onze naam en alleen op schriftelijke instructie kunnen verwerken.
 • Door u te abonneren op de dienst van What's Up Doc, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens kunnen worden gedeeld met de partners van What's Up Doc voor marketingdoeleinden, maar alleen met de formele toestemming van What's Up Doc.

 

WAAR VERWERKEN WIJ GEGEVENS?

 1. Wij verwerken uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen binnen de Europese Unie.

 

HOE VERWERKEN WIJ GEGEVENS?

 1. Wij zullen alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens alleen te verwerken voor zover dat nodig is om de in dit beleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettige en transparante manier verwerken. Wij zullen ook alles in het werk stellen om de persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Een dergelijke intrekking van toestemming kan tot gevolg hebben dat u de websitediensten niet langer geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken. Als u zich op onze website hebt geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen wanneer u uw profiel verwijdert, tenzij wij daartoe verhinderd zijn op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel.
 3. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of verwijdering. Toegang door ons personeel is alleen mogelijk op een "need to know"-basis en is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

 1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die worden gedaan met de duidelijke bedoeling om ons overlast of schade te berokkenen, zullen niet in behandeling worden genomen.
 2. U hebt het recht om te verzoeken dat alle onjuiste en onnauwkeurige persoonlijke gegevens over u kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich op onze website hebt geregistreerd, kunt u veel van uw persoonlijke gegevens corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, moet u het bewijs bijvoegen dat de persoonsgegevens waarvoor u om correctie verzoekt onjuist zijn.
 3. U hebt het recht om uw voorafgaande toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@whatsupdoc.be.
 4. In plaats van verwijdering kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.
 5. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met bijzondere omstandigheden zijn die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Indien het doel van de verwerking als direct marketing wordt beschouwd, heeft u het recht om kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.
 6. Indien uw persoonsgegevens op basis van een machtiging of op basis van een overeenkomst worden verwerkt en de verwerking met geautomatiseerde middelen geschiedt, kunt u uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat meegedeeld krijgen.
 7. Indien u een verzoek wenst in te dienen om één of meer van de hierboven opgesomde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@whatsupdoc.be. U moet in dit verzoek duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. De aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een gescande kopie van uw identiteitskaart. Indien het verzoek gegrond is, zullen wij zo spoedig mogelijk en binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek, aan dit verzoek voldoen.
 8. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen indien u een probleem heeft met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u altijd een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, de Belgische Privacycommissie.

Nos partenaires