Algemene Voorwarden

VERKOOPVOORWAARDEN

Preambule

Deze voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de SCRL New What's up Doc en gevestigd te 173, Voie de l'Ardenne B-4053 Embourg, hierna genoemd onder de handelsnaam "whatsupdoc.be" en anderzijds de personen die de internetsite van whatsupdoc.be http://www.whatsupdoc.be wensen te gebruiken, hierna genoemd "de gebruiker".

Identificatie

New What's Up Doc SCRL
Voie de l'Ardenne 173
4053 Embourg
Belgique
TVA: 534.780.992

Site internet: http://www.whatsupdoc.be
E-mail: info@whatsupdoc.be


Algemeen

De onderhavige voorwaarden hebben tot doel de lidmaatschapsvoorwaarden voor de gebruikers van de website vast te stellen. 

Iedere gebruiker van de site die niet over een klantnummer beschikt, zal een inschrijvingsprocedure moeten volgen, die hem in staat stelt vervolgens zijn lidmaatschapskaart te verkrijgen.


Terminologie

De diensten die door whatsupdoc.be op zijn internetsite worden voorgesteld, namelijk de groepering van de voordelen, zullen hierna "de voordelen" worden genoemd, elke persoon die van de voordelen van whatsupdoc.be wenst te genieten en die aan de algemene voorwaarden heeft voldaan, zal hierna "lid" worden genoemd, elke onderneming die aan whatsupdoc.be een mandaat heeft gegeven om de voorgestelde voordelen voor te stellen, zal "partner" worden genoemd.


Registratie van persoonsgegevens

Elke fysieke of morele persoon die zich op de internetsite whatsupdoc.be registreert, deelt door zijn registratie zijn persoonlijke gegevens mee aan whatsupdoc.be. 

De registratie impliceert de uitdrukkelijke toestemming dat deze persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden in het bestand van whatsupdoc.be. 

Tijdens het registratieproces kiest de fysieke of morele persoon een login en een paswoord die gevalideerd worden door whatsupdoc.be. 

Het lid is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het feitelijk gebruik van zijn login en wachtwoord. 

Whatsupdoc.be zal het gebruik van de identificatiecode en het paswoord onmogelijk kunnen maken indien blijkt dat het lid niet meer in orde is met zijn bijdrage. 

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van het lid is: "whatsupdoc.be". 

De verwerking van deze persoonsgegevens in het gegevensbestand van whatsupdoc.be gebeurt met het oog op klantenadministratie en marketing.
Bovendien stemt het lid ermee in gecontacteerd te worden door whatsupdoc.be, en door zijn partners met de formele toestemming van What's Up Doc.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Beginselen voor het verzamelen van persoonsgegevens. 

Toegang tot informatie op of via de site vereist de verzameling van persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, postadres, emailadres, ... 

Le membre dispose à tout moment du droit d'accès et de rectification de ces données ainsi que du droit d'opposition, afin de vérifier leur exactitude et de faire corriger les éventuelles erreurs. Pour cela, le membre envoie un email à whatsupdoc.be ou complète le formulaire de contact se trouvant sur le site Internet.


Modalité des prix

Toutes les informations relatives aux adhésions comme notamment les frais d'inscription sont reprises sur les fiches descriptives de chaque produit. 

Pour toute question relative aux modalités d'adhésion, le membre envoie un email à whatsupdoc.be ou complète le formulaire de contact se trouvant sur le site Internet.


Prijzen en voorwaarden

Om de lidmaatschappen zo snel mogelijk te verwerken en de beste service te bieden, stelt whatsupdoc.be aan het lid voor om het lidgeld te betalen op het ogenblik van de registratie via de Hipay server - www.hipay.com - die whatsupdoc.be gebruikt om de bankgegevens van de klant te coderen en ze vervolgens op een veilige manier door te sturen:

 • Hetzij door vermelding van de soort betaalkaart (Visa, Mastercard), het nummer van de betaalkaart, de vervaldatum en het eventuele visuele cryptogram door de uitdrukkelijke opdracht om de rekening van de houder van de betaalkaart te debiteren;
 • Soit par Home Banking (ING Home'Pay, Belfius, KBC Online en CBC Online).
 • Of met Bancontact / Mistercash & Maestro.

Autorisatie: het geld is gereserveerd-gesloten op de rekening van de koper, wachtend om ofwel te worden overgeschreven naar de rekening van de handelaar in een tweede stap (data capture) of om te worden vrijgegeven wanneer de autorisatie wordt geannuleerd. 


NB: Uitgestelde betaling en autorisatie gevolgd door "data capture" zijn alleen mogelijk voor betalingen met een kredietkaart. 
 
Voor vragen over de betalingsvoorwaarden kan de klant een e-mail sturen naar 
whatsupdoc.be.


Recht van afstand

Het lid heeft het recht aan whatsupdoc.be mee te delen dat hij/zij afziet van zijn/haar lidmaatschap binnen de 14 werkdagen, en dit zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden voor de opzegging op te geven.


Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van whatsupdoc.be zal niet worden aangesproken in geval van niet-naleving, door de partner, van het aan het lid toegekende aanbod.


Copyright

JURIDISCHE INFORMATIE - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Het gebruik van de website whatsupdoc.be is onderworpen aan de hierboven beschreven algemene voorwaarden. Door zich toegang te verschaffen tot de website, verklaart het lid kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.

KWALITEIT VAN DE INFORMATIE EN DE DIENST, BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De hyperlinks die aanwezig zijn op de site whatsupdoc.be en die het lid naar andere internetsites leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van whatsupdoc.be wat betreft de inhoud van deze sites. Het lid zal zich houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van de site worden beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen vormen de eigendom van whatsupdoc.be of, in voorkomend geval, van een derde bij wie whatsupdoc.be de nodige autorisaties heeft verkregen. 

Tenzij anders bepaald, kan de tekstuele of cijfermatige informatie op de site gratis worden gebruikt, maar met vermelding van de bron en alleen voor een gebruik dat niet commercieel of reclamedoeleinden is. Anderzijds is elke reproductie van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden, evenals elke vorm van gebruik of reproductie van de andere elementen van de site, zoals de grafische lijn, beelden, geluiden of computertoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. 

Elk verzoek in die zin moet worden gericht aan de directie van whatsupdoc.be (whatsupdoc.be).


Duur

De huidige gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tijdens de volledige duur van het abonnement van het lid van whatsupdoc.be, namelijk 12 maanden.

PRIVACY BELEID

 1. Dit privacybeleid ("Privacybeleid") regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website (de "Website") en aanverwante diensten (algemeen aangeduid als de "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door New What's Up Doc scrl, als verantwoordelijke voor de verwerking, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Voie de l'Ardenne 173, 4053 Embourg ("wij"), ingeschreven bij de ECB onder nummer 0534.780.992, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door onze website en/of Diensten te gebruiken, verklaart u dat u dit Privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er zonder voorbehoud mee instemt. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld. 
 3. Cookies" of andere soortgelijke technologie kan worden gebruikt als onderdeel van de website of diensten. Cookies zijn tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden geplaatst en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid.
 4. Dit privacybeleid is bijgewerkt op 06/06/2018.

   

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

 1. Wanneer u de Website en/of de Diensten gebruikt, verwerken wij persoonsgegevens over u:
  • Wanneer te gebruiken? Gebruik van diensten, gebruik van de website
  • Wat? Identificatiegegevens
  • Waarom? Verwerking van de aanvraag
  • Rechtsgrondslag ? Gewettigd belang
  • Wanneer kunt u contact met ons opnemen? Neem contact met ons op, vraag een offerte aan, schrijf u in voor de nieuwsbrief, vraag brochures of informatie aan
  • Wat? Identificatiegegevens
  • Waarom (doel)? Toezending van bijbehorende informatie en aanvullingen
  • Rechtsgrondslag ? Machtiging
 2. In principe verkrijgen wij de hierboven vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van u. In aanvulling op het bovenstaande kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken:
  • Om u gepersonaliseerde en efficiënte informatie te verstrekken over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of sociale media.
  • Uw persoonsgegevens te verwerken om u de juiste service te kunnen bieden.
  • Voor direct marketing doeleinden, om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere aankondigingen van ons of onze geselecteerde partners. Wij zullen uw toestemming vragen om dit te doen.
  • Om statistische analyses uit te voeren ter verbetering van onze website en/of Diensten, of voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
  • Om aan de politie of gerechtelijke autoriteiten te verstrekken als bewijs van mogelijke misdrijven, of indien er een redelijk vermoeden bestaat van een illegale daad of misdrijf gepleegd via uw registratie of gebruik van de Website of Diensten.
    

DELEN WIJ UW GEGEVENS?

 • Wij kunnen een beroep doen op externe contractanten om u een zo functioneel mogelijke website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat onderaannemers uw persoonsgegevens alleen in onze naam en alleen op schriftelijke instructie kunnen verwerken.
 • Door u te abonneren op de dienst van What's Up Doc, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens kunnen worden gedeeld met de partners van What's Up Doc voor marketingdoeleinden, maar alleen met de formele toestemming van What's Up Doc.

 

WAAR VERWERKEN WIJ GEGEVENS?

 1. Wij verwerken uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen binnen de Europese Unie.

 

HOE VERWERKEN WIJ GEGEVENS?

 1. Wij zullen alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens alleen te verwerken voor zover dat nodig is om de in dit beleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettige en transparante manier verwerken. Wij zullen ook alles in het werk stellen om de persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Een dergelijke intrekking van toestemming kan tot gevolg hebben dat u de websitediensten niet langer geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken. Als u zich op onze website hebt geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen wanneer u uw profiel verwijdert, tenzij wij daartoe verhinderd zijn op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel.
 3. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of verwijdering. Toegang door ons personeel is alleen mogelijk op een "need to know"-basis en is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

 1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die worden gedaan met de duidelijke bedoeling om ons overlast of schade te berokkenen, zullen niet in behandeling worden genomen.
 2. U hebt het recht om te verzoeken dat alle onjuiste en onnauwkeurige persoonlijke gegevens over u kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich op onze website hebt geregistreerd, kunt u veel van uw persoonlijke gegevens corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, moet u het bewijs bijvoegen dat de persoonsgegevens waarvoor u om correctie verzoekt onjuist zijn.
 3. U hebt het recht om uw voorafgaande toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@whatsupdoc.be.
 4. In plaats van verwijdering kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.
 5. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met bijzondere omstandigheden zijn die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Indien het doel van de verwerking als direct marketing wordt beschouwd, heeft u het recht om kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.
 6. Indien uw persoonsgegevens op basis van een machtiging of op basis van een overeenkomst worden verwerkt en de verwerking met geautomatiseerde middelen geschiedt, kunt u uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat meegedeeld krijgen.
 7. Indien u een verzoek wenst in te dienen om één of meer van de hierboven opgesomde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@whatsupdoc.be. U moet in dit verzoek duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. De aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een gescande kopie van uw identiteitskaart. Indien het verzoek gegrond is, zullen wij zo spoedig mogelijk en binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek, aan dit verzoek voldoen.
 8. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen indien u een probleem heeft met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u altijd een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, de Belgische Privacycommissie..


Rechtszaak

De klachten of geschillen zullen altijd met welwillende welwillendheid worden ontvangen, waarbij altijd goede trouw wordt verondersteld van degene die de moeite neemt om zijn situatie uiteen te zetten. 

In geval van betwisting, zal het lid zijn klachten per e-mail aan whatsupdoc.be richten whatsupdoc.be. 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (België) bevoegd.

Onze partners